HT law

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ theo khoản 17 Điều 6 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

“Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở Gia dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.”

Cụ thể, niêm yết là việc tổ chức phát hành chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua Sở giao dịch chứng khoán. Chứng khoán của tổ chức phát hành sẽ được niêm yết trên một Sở giao dịch chứng khoán, và được các nhà đầu tư mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán.

Một công ty cổ phần nếu muốn niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam thì phải đáp ứng đủ điều kiện để niêm yết. Căn cứ theo Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, những điều kiện đó được quy định như sau:

“a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

d) Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

đ) Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

e) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

g) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

h) Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

i) Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.”

Ngoài ra, công ty cổ phần còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện để một công ty có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam- htlaw

II. Điều kiện để công ty có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 194/2013/NĐ-CP:

“c) Công ty cổ phần quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này áp dụng quy định tương ứng đối với Công ty cổ phần.”

Và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 194/2013/NĐ-CP:

c) Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.”

Như vậy, dựa trên pháp luật hiện hành, công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP (đã hết hạn) có những quyền lợi như với Công ty cổ phần thông thường, tức là có quyền niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài sang công ty cổ phần, ta có thể thấy rằng công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

“Điều 14. Niêm yết trên thị trường chứng khoán

1. Công ty cổ phần được tham gia niêm yết tại thị trường chứng khoán trong nước theo các quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

2. Công ty cổ phần được niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài sau khi được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền chấp thuận.”

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn được phép niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam nếu đủ các điều kiện nêu trên.

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là công ty cổ phần thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần và phải đáp ứng các yêu cầu của việc chuyển đổi theo luật định.

Hiện tại, có một số công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam có thể kể đến là CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (2005), CTCP Gạch men Chang Yih (2006), CTCP Thực phẩm Quốc tế (2006), CTCP Everpia (2010), CTCP Siam Brothers Việt Nam (2017),…

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về Điều kiện được niêm yết trên sàn chứng khoán 

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.