HT law

Những vấn đề liên quan đến kinh doanh rượu tại Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài cần biết

Kinh doanh rượu tại Việt Nam

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để kinh doanh rượu. Tuy nhiên, rượu là mặt hàng đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong bài viết này, HT xin cung cấp một số thông tin mà các nhà đầu tư nước ngoài cần biết trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Kinh doanh rượu ở Việt Nam được chia thành các lĩnh vực phổ biến sau:

– Sản xuất rượu

– Phân phối rượu;

– Bán buôn rượu;

– Bán lẻ rượu.

1. Sản xuất rượu

1.1. Điều kiện sản xuất rượu:
* Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:
 
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
  • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
  • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
  • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
  • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
  • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

* Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
  • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

1.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu:

* Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp:

  • Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
  • Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
  • Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.
  • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
  • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.

* Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

  • Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
  • Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
  • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.
  • Được mua rượu của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

2. Phân phối rượu

2.1. Điều kiện phân phối rượu:

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Có hệ thống phân phối rượu tại ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả đơn vị hành chính nơi đặt trụ sở chính của thương nhân phân phối rượu); ít nhất một cơ sở bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp thương nhân kinh doanh rượu thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở để kinh doanh rượu thì không phải xin xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;
  • Có văn bản gii thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:

  • Nhập khẩu, mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
  • Bán rượu cho thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu hoặc người bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được cấp phép;
  • Bán rượu cho các doanh nghiệp xuất khẩu rượu;
  • Trực tiếp bán lẻ rượu tại địa điểm được phép kinh doanh của thương nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp phép.

3. Bán buôn rượu:

3.1. Điều kiện bán buôn rượu

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và có ít nhất 01 cơ sở bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần xác nhận của cơ sở bán lẻ rượu;
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

  • Mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước hoặc thương nhân phân phối, bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
  • Bán rượu cho thương nhân bán buôn, bán lẻ rượu hoặc người bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được cấp phép;
  • Bán rượu cho các doanh nghiệp xuất khẩu rượu;
  • Trực tiếp bán lẻ rượu tại địa điểm được phép kinh doanh của thương nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Bán lẻ rượu

4.1. Điều kiện bán lẻ rượu

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Có quyền sử dụng hợp pháp một địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ rõ ràng;
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở bán lẻ rượu:

  • Mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước hoặc thương nhân phân phối, bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
  • Bán rượu cho người bán rượu để tiêu thụ tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại cơ sở của người bán theo nội dung ghi trong giấy phép

II. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CÓ ĐƯỢC

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN TỪ 5,5 ĐỘ TRỞ LÊN

1. Sản xuất rượu

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
  • Giấy phép sản xuất rượu

2. Phân phối rượu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Giấy phép phân phối rượu.

3. Bán buôn rượu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Giấy phép bán buôn rượu.

4. Bán lẻ rượu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Giấy phép Bán lẻ rượu

Trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài muốn bán rượu tại cơ sở bán lẻ rượu thì nhà đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ rượu.

4. Nhà đầu tư nước ngoài bán buôn, bán lẻ và thành lập cơ sở bán lẻ rượu

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Giấy phép bán buôn rượu
  • Giấy phép Bán lẻ rượu
  • Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ rượu.

Cơ quan cấp giấy phép

  • Bộ Công Thương: Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên;
  • Các Sở Công Thương: Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ rượu; Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm;
  • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Giấy phép bán lẻ rượu

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5.5%

1. Điều kiện kinh doanh rượu có nồng độ cồn dưới 5.5%

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
  • Đăng ký việc mua bán với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người bán có trụ sở.

2. Quyền và nghĩa vụ kinh doanh rượu có nồng độ cồn dưới 5.5%

  • Được nhập khẩu, mua bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
  • Đảm bảo rượu được sử dụng trong thời hạn sử dụng do nhà sản xuất yêu cầu;
  • Chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn và các quy định khác của pháp luật. Không phải ghi nhãn rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017 / NĐ-CP.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Pháp lý liên quan đến mua bán rượu

Liên hệ với chúng tôi

  • Email: hue.truong@htlaw.vn
  • SĐT: +84 935 439 454. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.