HT law

NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Sau khi kinh doanh và phát sinh lợi nhuận tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nhằm đầu tư, chi trả các chi phí hoặc chuyển tiền về công ty mẹ ở nước ngoài. Do đó, pháp luật Việt Nam đã có một số quy định về vấn đề nêu trên như sau:

1.Lợi nhuận hằng năm:

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư

cộng với (+)

các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang;

trừ đi (-)

các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thời điểm chuyển:

  • Khi kết thúc năm tài chính;
  • Sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật;
  • Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

2.Lợi nhuận khi kết thúc hoạt động tại Việt Nam:

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam,

trừ đi (-)

các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thời điểm chuyển:

  • Khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật;
  • Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Lưu ý:

Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.Hình thức chuyển lợi nhuận

  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền sẽ thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (thông tư 06/2019/NHNN)

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bị đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

  • Do giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.
  • Hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Thay vào đó, sẽ sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép để chuyển nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật: được vận chuyển ra nước ngoài là các loại hàng hóa không thuộc trường hợp cấm xuất khẩu.

Việc thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

Please feel free to contact us by email: huonghue.ht@gmail.com or phone number +84 935 439 454 if you need any further clarification. We look forward to long-term co-operation with you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.