HT law

# Dịch vụ luật sư

TỐ TỤNG

Luật sư Trương Thị Hương Huệ và cộng sự đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng trong các lĩnh vực: dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, hình sự. Đặc biệt hỗ trợ các vụ án, vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Dân sự

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, tranh chấp về hợp đồng dân sự, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các vấn đề về ly hôn, v.v

Thương mại

Tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, v.v

Lao động

Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; v.v